ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Дана Політика конфіденційності (далі - «Політика») є невід'ємною частиною Публічного договору про
надання послуг (далі - "договір") і діє одночасно з ним. Терміни і поняття, що використовуються в даній
Політиці аналогічні термінам і поняттям, що використовуються в договорі.

2. Дана Політика визначає порядок обробки Конфіденційної інформації Компанією та поширюється на
всіх Користувачів Сервісу.

3. Компанія здійснює обробку Конфіденційної інформації в межах та в порядку, визначених даною
Політикою та чинним законодавством України.

4. Встановлюючи та використовуючи Сервіс, Користувач погоджується з даною Політикою та надає
згоду на обробку Конфіденційної інформації, що є обов’язковою умовою для користування Сервісом. У
разі непогодження Користувачем з умовами Політики, Користувач зобов'язаний припинити
користування Сервісом.

5. Конфіденційною інформацією в розумінні даної Політики є будь-яка інформація щодо Користувача,
яка отримується Компанією безпосередньо від Користувача та/або у зв’язку із використанням
Користувачем Сервісу (далі – «Конфіденційна інформація»).

6. Обробкою Конфіденційної інформації є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що
здійснюються Компанією з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з
Конфіденційною інформацією, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання,
уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ),
знеособлення, блокування, видалення, знищення Конфіденційної інформації.

7. Компанія здійснює обробку наступної Конфіденційної інформації:

7.1. Персональні дані, які Користувач надає самостійно шляхом здійснення реєстрації на Сервісі та
користуючись послугами Сервісу:
1. Інформація, що надається Користувачем для реєстрації особистого профіля
Замовника (включає в себе прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, логін,
пароль, номер мобільного телефону, особисте фото).

2. Інформація, що надається Користувачем для реєстрації особистого профіля
Виконавця (включає в себе прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, логін,
пароль, номер мобільного телефону, особисте фото, паспортні дані, дату
народження, адресу реєстрації місця проживання та адресу фактичного місця
проживання, інформацію щодо наявності/відсутності судимості, реєстраційний
номер облікової картки платника податків, страховий поліс, серія, номер та дата
видачі документа, що підтверджує право на керування транспортним засобом,
реквізити свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, інша інформація, що
надається (розміщується) Виконавцем самостійно в особистому профілі).
Користувачі гарантують, що надані ними особисті дані є правдивими та актуальними. Користувачі
несуть повну відповідальність, в тому числі цивільну, адміністративну, а також кримінальну за всю
інформацію, що надається (розміщується) ними при реєстрації особистого профілю на Сервісі та при
користуванні Сервісом. Користувач повинен в повній мірі розуміти та самостійно оцінювати всі ризики
у зв’язку із наданням (розкриттям) відповідної інформації.
Компанія не несе відповідальності за наслідки надання Користувачем інформації про себе в
особистому профілі для загального доступу необмеженому колу осіб.

7.2. Дані, які Компанія отримує у зв’язку із зверненнями Користувачів (звернення за наданням технічної
підтримки, звернення із скаргами на інших Користувачів, надання відгуків, оцінок іншим Користувачам
тощо).

7.3. Інформація, що генерується при використанні Сервісу (інформація щодо місцезнаходження
(геолокації) Виконавця, інформація щодо використання Сервісу (в т.ч. дата та час використання Сервісу,
статус Користувача (перебування в режимі онлайн чи офлайн, інший статус), використані функції
Сервісу, несправності в роботі Сервісу, інформація взаємодії Користувачів при використанні сервісу
особистих повідомлень (чату) тощо). Оброблення такої інформації необхідне для належної роботи
Сервісу та його оптимізації.

7.4. Інформація щодо пристрою Користувача, з якого здійснюється користування Сервісом, зокрема,
але не виключно IP-адреса, файли cookie, програмне забезпечення, унікальні ідентифікатори
пристрою, серійні номери пристрою.

8. Компанія здійснює обробку Конфіденційної інформації в межах, визначених чинним законодавством
України, в порядку та обсязі, необхідному для належного функціонування Сервісу та надання Послуг
Компанії, зокрема з метою:

- реєстрації Користувачів;
- ідентифікації, авторизації Користувачів;
- забезпечення належного функціонування Сервісу;
- пошуку та аналізу причин можливих помилок в роботі Сервісу;
- забезпечення зв’язку між Компанією та Користувачами, в т.ч. з метою технічної підтримки
Користувачів, інформування Користувачів про оновлення Сервісу, реагування на запити
Користувачів;
- забезпечення зв’язку Користувачів між собою;
- аналізу статистики використання Сервісу та оцінки інтересу до Сервісу;
- поліпшення якості та зручності використання Сервісу;
- забезпечення дотримання умов договору та Правил користування Сервісом, включаючи
боротьбу із шахрайством та некоректну поведінку Користувачів.

9. Користувач при обробці його персональних даних, зокрема, має право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а
також отримувати зміст таких персональних даних;
- пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх
персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу Компанії щодо зміни або знищення своїх персональних
даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення,
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням,
а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи мають негативний вплив
на честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до компетентних органів
державної влади;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
- відкликати згоду на обробку персональних даних, у такому разі обробка персональних даних
до такого відкликання вважається правомірною.

10. Компанія використовує різноманітні інструменти захисту Конфіденційної інформації від
несанкціонованого доступу або розголошення, зокрема, але не виключно:

- призначає відповідальних осіб за організацію обробки Конфіденційної інформації;
- забезпечує збереження носіїв Конфіденційної інформації;
- встановлює правила доступу до Конфіденційної інформації;
- використовує засоби захисту Конфіденційної інформації, необхідні для запобігання
несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації;
- забезпечує виявлення фактів несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації та
вжиття відповідних заходів.

При цьому Компанія не надає та не може надавати жодних гарантій та не несе відповідальність за дії
третіх осіб, що здійснили неправомірний доступ до Конфіденційної інформації.

11. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення Користувача до безпеки та захисту його
персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до
особистого профілю Користувача і персональних та інших даних Користувача. Компанія не несе
відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

12. Компанія не несе відповідальності у разі, коли доступ до Конфіденційної інформації Користувача
та/або його особистого профілю було отримано третіми особами в результаті введення Користувача в
оману або іншим злочинним шляхом.

13. Компанія залишає за собою право використовувати Конфіденційну інформацію, в т.ч. надавати її
третім особам у зв’язку з:

- розслідуванням порушень законодавства та (або) будь-яких порушень правил користування
Сервісом, шляхом передачі правоохоронним органам за законною вимогою останніх щодо
передачі таких даних;
- вирішенням конфліктів та судових спорів, у разі отримання запиту, що має правове підґрунтя;
- боротьби із шахрайством;
- захистом прав, власності або безпеки Компанії, інших Користувачів.

14. Компанія може надавати Конфіденційну інформацію Користувачів на запит компетентних органів,
оформлених в порядку, визначеному чинним законодавством України.

15. Компанія залишає за собою право надавати Конфіденційну інформацію афілійованим особам
Компанії і іншим довіреним третім особам для обробки такої Конфіденційної інформації від імені
Компанії, які мають на такі дії відповідні повноваження, зокрема, але не виключно на підставі
довіреності. Така обробка здійснюється відповідно до інструкцій Компанії та даної Політики.
Приймаючи умови даної Політики, Користувач надає свою згоду на обробку Конфіденційної інформації
третіми особами на умовах даного пункту.

16. У разі продажу або реорганізації бізнесу Компанії, в результаті чого Компанія передасть Сервіс
новому власнику, Конфіденційна інформація Користувачів може бути передана такому новому
власнику з метою забезпечення безперервності функціонування Сервісу.

17. Компанія зберігає Конфіденційну інформацію Користувачів протягом строку, необхідного для
належного функціонування Сервісу та досягнення інших цілей, для яких зібрана така Конфіденційна
інформація.

18. Будь-які запити Користувача щодо видалення Конфіденційної інформації можливі лише у разі
видалення (анулювання, деактивації) особистого профілю Користувача. Конфіденційна інформація
видаляється за винятком випадків, коли така інформація потрібна для вирішення спорів, запобігання та
(або) розслідування правопорушень та злочинів.

19. У разі видалення особистого профілю Користувача, Користувач втрачає можливість
використовувати Сервіс через особистий профіль, який було видалено. Користувач розуміє, що
видалення Сервісу із пристрою Користувача не призводить до видалення Конфіденційної інформації.

20. Користувачі повинні розуміти, що при переході на деякі посилання, що розміщені на Сервісі, вони
можуть бути перенаправлені на сервіси, додатки, сайти третіх осіб, де обробка Конфіденційної
інформації знаходиться поза контролем Компанії. В такому випадку будуть застосовуватись політики
конфіденційності та правила обробки персональних даних таких третіх осіб, за які Компанія не несе
жодної відповідальності.

21. Компанія має право направляти Користувачу інформаційні повідомлення та будь-яку іншу
інформацію щодо функціонування Сервісу шляхом направлення push-сповіщень та/або повідомлень на
зареєстровану адресу електронної пошти /зареєстрований номер мобільного телефону Користувача.

22. До відносин між Користувачами і Компанією, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики,
застосовується законодавство України, зокрема Закон України «Про захист персональних даних» та
інші міжнародні нормативно-правові акти, що ратифіковані Верховною Радою України та набрали
законної сили.

23. Компанія залишає за собою право в будь-який час оновлювати дану Політику без необхідності
попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її
розміщення. Користувач зобов’язаний самостійно слідкувати за актуальною редакцією Політики. У
випадку, якщо Користувач не погоджується із внесеними змінами, Користувач зобов’язаний негайно
припинити користування Сервісом. Факт продовження користування Сервісом є підтвердженням
приймання Користувачем відповідної редакції Політики.

24. З питаннями, коментарями та скаргами у зв’язку із обробкою Конфіденційної інформації Компанією
можна звернутись шляхом направлення листа на наступну адресу електронної пошти support@horkapp.com.

Завантажуй додаток і створюй завдання
Наші майстри полагодять, відремонтують, попрасують та налаштують
HORK 🏠+🛠
Створюй завдання ✌
Обирай накрищу ціну 💵
Вирішуй домашні справи швидко ⏱
Залиш роботу професіоналам 🦺
Створюй завдання ✌
HORK 🏠+🛠
Залиш роботу професіоналам 🦺
Швидко вирішуй домашні справи ⏱
Обирай найкращу ціну 💵
Made on
Tilda